Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene Informatie

1. Gegevens GGZ-Aanbieder

Naam regiebehandelaar: mw. Yvette Rongen
BIG-registraties: 29922964316
Basisopleiding: Klinische Gezondheid Psychologie
AGB-code persoonlijk: 94009812
Praktijk informatie 1
Naam praktijk: Balans Praktijk voor Psychologie en Coaching
E-mailadres: info@psycholoog-delfland.nl
KvK nummer: 50508342
Website: www.psycholoog-delfland.nl
AGB-code praktijk: 94058079

2. Werkzaam in:

De generalistische basis-ggz
De gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
Angstklachten
Sombere of depressieve gevoelens
Spanningen op het werk en burnout klachten
Verwerking en rouw na ingrijpende gebeurtenissen
Psychisch herstel na ziekte
Relatieproblematiek
Lichamelijke klachten met een psychische oorzaak
Psychische klachten als gevolg van een lichamelijke aandoening
Levensfaseproblematiek

4. Samenstelling van de Praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):
Medewerker 1
Naam: Yvette Rongen
BIG-registratienummer: 29922964316

5. Professioneel Netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder: Huisartsenpraktijk(en) Collega psychologen en -psychotherapeuten

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)): dr. Kasi, psychiater; drs. E. Hauber, psychotherapeut; drs. E. de Haan, psychotherapeut; drs. B. Dijkhuizen, psychotherapeut; dr. K. Vanheusden, psychotherapeut.

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Indien ik het vermoeden heb dat een client medicatie behoeft;
Indien ik denk dat een client in een crisis zit en of dreigt te raken;
Indien ik behoefte heb aan overleg, advies;
Indien ik een client wil doorverwijzen.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij de huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: Omdat ik over het algemeen niet de populatie zie waarvoor dit nodig is. Daarbij is mijn praktijk kleinschalig en gaat het niet over een hele grote groep clienten.

6. Contracten met Zorgverzekeraars en de Vergoeding van Verzekerde Zorg 

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Nee

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden.

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Bij- en nascholing;
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden;
De beroepscode van mijn beroepsvereniging.

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij en bij de beroepsvereniging.
Klachtenregeling

10. Regeling bij Vakantie en Calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij de vervangend behandelaar: Dhr. E.M. Hauber, psychotherapeut

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:

Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor Intake en Behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link (en kunnen deze telefonisch opvragen). Mensen kunnen mij bellen/mailen en dan kijk ik of ik ruimte heb.

12. Aanmelding en Intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld: Aanmelding vind bij mij plaats via telefoon of mail.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid): Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: Yvette Rongen
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?
Indien nodig consulteer ik een collega psychiater.

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: Yvette Rongen
Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut

Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: Yvette Rongen
Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut

Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Ik bespreek het behandelplan en laat de client dit ondertekenen. Indien gevraagd, krijgen zij een kopie mee. Daarbij zijn er tussentijdse evaluaties, waarin we het beloop samen bespreken.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): Voortgangsgesprekken, ROM, Vragenlijsten

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: Om de 5 sessies

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier: Evaluatie aan het einde van de behandeling, mondeling

15. Afsluiting/Nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

16. Omgang met Patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:

Ja

III. Ondertekening

Naam: Yvette Rongen
Plaats: Nootdorp
Datum: 28-09-2017

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Ja

I. Algemene Informatie

1. Gegevens GGZ-Aanbieder

Naam regiebehandelaar: mw. Yvette Rongen
BIG-registraties: 29922964316
Basisopleiding: Klinische Gezondheid Psychologie
AGB-code persoonlijk: 94009812
Praktijk informatie 1
Naam praktijk: Balans Praktijk voor Psychologie en Coaching
E-mailadres: info@psycholoog-delfland.nl
KvK nummer: 50508342
Website: www.psycholoog-delfland.nl
AGB-code praktijk: 94058079

2. Werkzaam in:

De generalistische basis-ggz
De gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
Angstklachten
Sombere of depressieve gevoelens
Spanningen op het werk en burnout klachten
Verwerking en rouw na ingrijpende gebeurtenissen
Psychisch herstel na ziekte
Relatieproblematiek
Lichamelijke klachten met een psychische oorzaak
Psychische klachten als gevolg van een lichamelijke aandoening
Levensfaseproblematiek

4. Samenstelling van de Praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):
Medewerker 1
Naam: Yvette Rongen
BIG-registratienummer: 29922964316

5. Professioneel Netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder: Huisartsenpraktijk(en) Collega psychologen en -psychotherapeuten

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)): dr. Kasi, psychiater; drs. E. Hauber, psychotherapeut; drs. E. de Haan, psychotherapeut; drs. B. Dijkhuizen, psychotherapeut; dr. K. Vanheusden, psychotherapeut.

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Indien ik het vermoeden heb dat een client medicatie behoeft;
Indien ik denk dat een client in een crisis zit en of dreigt te raken;
Indien ik behoefte heb aan overleg, advies;
Indien ik een client wil doorverwijzen.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij de huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: Omdat ik over het algemeen niet de populatie zie waarvoor dit nodig is. Daarbij is mijn praktijk kleinschalig en gaat het niet over een hele grote groep clienten.

6. Contracten met Zorgverzekeraars en de Vergoeding van Verzekerde Zorg 

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Nee

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden.

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Bij- en nascholing;
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden;
De beroepscode van mijn beroepsvereniging.

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij en bij de beroepsvereniging.
Klachtenregeling

10. Regeling bij Vakantie en Calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij de vervangend behandelaar: Dhr. E.M. Hauber, psychotherapeut

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:

Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor Intake en Behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link (en kunnen deze telefonisch opvragen). Mensen kunnen mij bellen/mailen en dan kijk ik of ik ruimte heb.

12. Aanmelding en Intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld: Aanmelding vind bij mij plaats via telefoon of mail.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid): Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: Yvette Rongen
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?
Indien nodig consulteer ik een collega psychiater.

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: Yvette Rongen
Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut

Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: Yvette Rongen
Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut

Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Ik bespreek het behandelplan en laat de client dit ondertekenen. Indien gevraagd, krijgen zij een kopie mee. Daarbij zijn er tussentijdse evaluaties, waarin we het beloop samen bespreken.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): Voortgangsgesprekken, ROM, Vragenlijsten

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: Om de 5 sessies

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier: Evaluatie aan het einde van de behandeling, mondeling

15. Afsluiting/Nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

16. Omgang met Patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:

Ja

III. Ondertekening

Naam: Yvette Rongen
Plaats: Nootdorp
Datum: 28-09-2017

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Ja