Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene Voorwaarden

Voor cliënten die bij Balans Praktijk voor Psychologie en Coaching (hierna Praktijk Balans) in behandeling/coaching komen zijn de volgende algemene voorwaarden van kracht.

P r i v a c y   e n   G e h e i m h o u d i n g s p l i c h t

Alles wat besproken wordt tussen cliënt en mw. Rongen, inclusief het dossier, is vertrouwelijk. Zonder toestemming van de cliënt wordt geen informatie verstrekt aan derden, tenzij dit in strijd is met de wet en/of jurisprudentie.

Samenwerking met huisartsen is erg belangrijk. Echter alleen met uw toestemming zal de betrokken huisarts geïnformeerd worden over het verloop van de behandeling. U kunt een kopie ontvangen van het dossier tegen een vergoeding van €25,- (de werkaantekeningen maken geen deel uit van het dossier).

 
K l a c h t e n 

Mw. Rongen is lid van het Nederlands Instituut Psychologen en van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. Beide beroepsverenigingen stellen kwaliteitscriteria en hebben een beroepscode en klachtenregeling, waaraan het handelen van een therapeut getoetst kan worden. Voor meer informatie zie www.psynip.nl, www.lvvp.info.


B e r e i k b a a r h e i d

Cliënten kunnen telefonisch of per mail contact opnemen met Praktijk Balans. Mw. Rongen zal in principe binnen 2 werkdagen reageren, met uitzondering van vakanties. Voorafgaande aan vakanties wordt u geïnformeerd over de waarnemende praktijk.

In crisissituaties dient de cliënt altijd contact op te nemen met de huisarts of vervangende huisarts / huisartsenpost.

 

V e r g o e d i n g   v a n   Ve r z e k e r a a  r  s

Psychologische hulp (Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ) kan worden vergoed door Nederlandse ziektekostenverzekeraars. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van verschillende factoren zoals type verzekering en of de zorgaanbieder contracten heeft afgesloten met deze verzekeraar. Sommige diagnoses worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Mw. Rongen is psychotherapeut geregistreerd onder nummer 29922964316 in het BIG-register Zij heeft geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. Cliënten komen daardoor mogelijk niet of verminderd in aanmerking voor vergoeding. Vergoeding is niet gegarandeerd en het is de eigen verantwoordelijkheid van cliënt om dit na te gaan. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u ten alle tijden een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Indien vergoeding aan de orde is, zullen zorgverzekeraars aan het einde van de behandeling de kosten vergoeden aan de cliënt via Basis GGZ of DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). Tussentijdse vergoedingen worden niet uitgekeerd door zorgverzekeraars. Mw. Rongen maakt aan het einde van de behandeling een verzamelfactuur die door de cliënt ingediend kan worden voor eventuele vergoeding.

Coaching wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekering.


T a r i e f    e n   B e t a l i n g s v o o r w a a r d e n

Praktijk Balans werkt met voorschotten. Maandelijks ontvangt de cliënt een (digitale) factuur, welke binnen twee weken betaald dient te worden. Op deze facturen wordt het soort behandeling en de datum van de sessies vermeld. Mogelijk kan er aan het einde van de behandeling nog een slotverrekening plaatsvinden.

 Cliënten worden voorafgaand aan de behandeling geïnformeerd over de tarieven en maandelijkse betaling en worden geacht hier expliciet mee ingestemd te hebben middels ondertekening van deze algemene voorwaarden alvorens met de therapie gestart wordt.

 In samenspraak met de cliënt wordt gekeken hoeveel sessies er nodig zijn. Dit zal op voorhand moeilijk te zeggen zijn, maar wordt tussentijds regelmatig met de cliënt geëvalueerd.

 De kosten van een behandeling zijn conform de voorschriften van de Nederlandse Zorg Autoriteit. Eén enkel consult kost €105,- voor 45 minuten, behoudens anders overeengekomen tarieven. Voor relatietherapie, EMDR en/of andere therapieën is vaak een dubbelconsult noodzakelijk. Hiervan wordt cliënt van tevoren op de hoogte gesteld.

 Een telefonisch consult, betreffende inhoudelijke onderwerpen, kost €25,- per 15 minuten.

 Tarieven voor coaching worden voor aanvang van het coachingstraject met de cliënt besproken. Voor cliënten die coaching vergoed krijgen van de werkgever wordt indien gewenst een offerte gemaakt.

 Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden volledig in rekening gebracht en vallen niet onder vergoedde zorg.

 Betaling dient binnen twee weken na versturen van de rekening voldaan te zijn. Bij niet tijdige betaling zal na twee weken na een eerste herinnering incasso uit handen worden gegeven aan een extern bureau. Incasso- en eventuele gerechtelijke kosten, inclusief wettelijke renten en €50,- administratiekosten, zullen in rekening worden gebracht bij de betreffende cliënt.

 Door het aangaan van de behandelovereenkomst of het accepteren van de algemene voorwaarden gaan cliënten akkoord met de betalingsvoorwaarden van praktijk Balans.

 

I d e n t i f i  c a t i e  C l i ë n t    e n    A d r e  s w i j z i g i n g e n

Cliënt is verplicht zich voorafgaand aan de behandeling te identificeren middels geldig legitimatiebewijs. Wijzigingen in e-mail, woonadres en telefoonnummer dienen tijdens of vlak na beëindiging van de behandeling doorgeven te worden.

 

A a n s p r a k e l i j k h e i d

Mw. Rongen en Praktijk Balans zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder mede begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade, winstderving, teleurgestelde verwachtingen en (andere) immateriële schade..

Onverminderd het voorgaande is eventuele wettelijke aansprakelijkheid van Praktijk Balans tegenover een cliënt beperkt tot de gefactureerde bedragen.

 

T o e p a s s e l i j k    R e c h t

Op deze voorwaarden, alsmede op alle door Praktijk Balans gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen Praktijk Balans en de cliënten mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan een door Praktijk Balans toe te wijzen Arrondissement (in principe is dat de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Den Haag).